Van dirigits bàsicament a organitzacions no lucratives i del tercer sector (ONL, ONG, ESAL, ESS), empreses de serveis, autònoms i artistes.

Organitzem la gestió i fem un assessorament integral en els següents aspectes:

 • Gestió comptable
 • Gestió fiscal
 • Gestió laboral
 • Gestió societària

També oferim altres serveis de valor afegit:

 • Assessorament Llei Prevenció Riscos Laborals i Vigilància de la Salut.
 • Auditories econòmiques i estudis de viabilitat
 • Assessorament sobre la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Adaptació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)

Comptable

Orientació sobre la realització d’un pla comptable que permeti el seguiment dels recursos de l’empresa, entitat o professional i la seva gestió més eficaç.

 • Confecció de la comptabilitat
 • Adaptació al Pla comptable del sector d’activitat
 • Confecció i presentació dels comptes anuals
 • Confecció dels llibres registre d’IVA
 • Confecció i presentació de llibres oficials al registre
 • Assessorament tancaments comptables.

Fiscal

Orientació sobre la normativa fiscal d’empreses, entitats i professionals, i els efectes de la legislació tributària sobre la seva gestió.

 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Alta d’obligacions fiscals
 • Confecció i gestió d’impostos
 • Sol·licitud d’exempció impostos
 • Sol·licitud de certificats no deutes

Laboral

Orientació sobre les bases de la relació laboral (Estatut dels treballadors, convenis, reglaments de règim intern, etc.) i sobre els diferents tipus de contracte laboral i les seves peculiaritats.

 • Alta d’empreses a la Seguretat Social
 • Obertura centres de treball
 • Altes i baixes de treballadors
 • Contractes de treball i pròrrogues
 • Gestió de nòmines
 • Sol·licitud de certificats de no deutes a la Seguretat Social
 • Càlcul de costos salarials

Societari

Orientació sobre la creació d’una empresa i/o entitat; sobre els processos de legalització i les diferents formes jurídiques, així com les obligacions periòdiques que se’n deriven.