• 5 avantatges de comptar amb els serveis d’una gestoria

    ✨Hi han moltes altres raons per a comptar amb nosaltres, però aquestes són les més importants. No t’has de preocupar pels tràmits administratius. 🏛️Nosaltres ens encarreguem de presentar-los als seus respectius organismes oficials. Portes al dia les teves obligacions fiscals […]

  • L’Impost sobre el Valor Afegit

    Funcionament general de l’Impost El IVA és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava:els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals, les adquisicions intracomunitàries i les importacions de béns. En […]

  • Tipus de factures

    QUINS TIPUS DE FACTURES HI HA? FACTURA COMPLETA Tota factura i les seves còpies contindran les dades o requisits que se citen a continuació, sense perjudici dels que puguin resultar obligatoris a altres efectes i de la possibilitat d’incloure qualsevol […]