Criteris d’actuació inspectora per a les Fundacions i Associacions.

Ja es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/4226/2023, de 13 de desembre, per la qual s’aproven els criteris que han de regir el Pla d’actuació inspectora de fundacions i d’associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2024.

Anualment la Generalitat aprova uns criteris d’actuació inspectora per a les Fundacions i Associacions.

Els plans anuals d’actuació inspectora són un  instrument que té el Protectorat de Fundacions de la Generalitat per vetllar pel bon govern de les fundacions i les associacions d’utilitat pública i contribuir a l’objectiu de complir les finalitats fundacionals.

Criteris que han de regir el pla d’actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2024:

  1. Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que no han complert l’obligació legal de presentar els comptes anuals
  2. Les fundacions que es considerin inactives.
  3. Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que duguin a terme transaccions amb entitats del grup i associades, o amb altres entitats o parts vinculades.
  4. Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que duguin a terme operacions d’alienació de béns del seu patrimoni, sense acreditar que aquestes operacions s’han fet amb criteris economicofinancers i de mercat.

Es prioritzaran les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que duguin a terme activitats socials i de prestació de serveis adreçades a la infància i adolescència, a persones amb diversitat funcional, malalties mentals o dependència, a la gent gran, a les dones, i a les persones LGTBI+.
També es prioritzaran les entitats que no compleixen les obligacions de transparència derivades de la llei 19 / 2014, del 29 de desembre, i l’ordre JUS/ 152 / 2018, de 12 de setembre.