SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER AL 2024

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER AL 2024

El 7 de febrer, es va publicat al BOE el Reial Decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2024.

Aquest reial decret va entrar en vigor el 8 de febrer i té efectes durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024, en conseqüència s’haurà d’abonar amb efectes des de l’1 de gener.
La quantia del SMI s’ha incrementat un 5% sobre la del 2023 i ha quedat fixada en 15.876 €/any:

  • 37,8 euros/dia (sense pagues extres)
  • 1134 euros/mes (sense pagues extres)
  • 15.876 euros/any (amb les dues pagues extres)

En el salari mínim s’ha de computar únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.
Al SMI s’han d’addicionar els complements salarials vinculats a circumstàncies personals de la persona treballadora i aquells vinculats al lloc de treball o als resultats de l’empresa o incentius, d’acord amb el que estableixin els convenis col·lectius.

Les taules salarials dels convenis col·lectius s’han d’adaptar per tal que els salaris en còmput anual no siguin inferiors a 15.876 euros/any. La revisió del SMI no ha d’afectar ni a l’estructura ni a la quantia dels salaris (salari base + complements salarials) quan en el seu conjunt i còmput anual per a una jornada completa sigui superior.

L’article 3 del reial decret que és el que fixa les normes de compensació i absorció estableix amb claredat que el SMI és compensable amb els ingressos que per tots els conceptes percebi la persona treballadora en còmput anual i jornada completa.