Tipus de factures

QUINS TIPUS DE FACTURES HI HA?

FACTURA COMPLETA

Tota factura i les seves còpies contindran les dades o requisits que se citen a continuació, sense perjudici dels que puguin resultar obligatoris a altres efectes i de la possibilitat d’incloure qualsevol altres mencions.

 • Número de factura.
 • La data de la seva expedició.
 • Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.
 • Número d’Identificació Fiscal .
 • Domicili.
 • Descripció de les operacions.
 • El tipus impositiu.
 • La quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que s’haurà de consignar per separat.

FACTURA SIMPLIFICADA >

Es podrà expedir factura simplificada en els següents supòsits:

 • Factures l’import de les quals no superi els 400 euros (IVA inclòs)
 • Factures rectificatives.
 • Els autoritzats pel Departament de Gestió Tributària.
 • Operacions en les quals el Reglament de facturació anterior, aprovat pel RD 1496/2003, permetia l’expedició de tiquets (operacions que no excedeixin de 3.000 euros, IVA inclòs).

A més…

Per poder deduir el IVA amb factura simplificada, l’expedidor ha de fer constar necessàriament:

 • NIF del destinatari i domicili.
 • Quota repercutida, que s’ha de consignar de forma separada.