L’Impost sobre el Valor Afegit

Funcionament general de l’Impost

El IVA és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava:els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals, les adquisicions intracomunitàries i les importacions de béns.

En l’aplicació de l’impost pels empresaris o professionals es poden distingir dos aspectes:

  • Per les seves vendes o prestacions de serveis, repercuteixen als adquirents les quotes de IVA que corresponguin, amb obligació d’ingressar-les al Tresor.
  • Per les seves adquisicions, suporten quotes que tenen de dret a deduir en les seves declaracions liquidacions periòdiques.En cada liquidació es declara el IVA repercutit als clients, restant d’aquest el suportat en les compres i adquisicions als proveïdors, podent ser el resultat tant positiu com a negatiu.

Si el resultat és positiu s’ha d’ingressar al Tresor.

Si és negatiu i es declara trimestralment, el resultat es compensa en les declaracions-liquidacions següents;en aquest cas, si al final de l’exercici, en l’última declaració presentada, el resultat és negatiu, es pot optar per sol·licitar la devolució o bé compensar el saldo negatiu en les liquidacions de l’exercici següent.

Si és negatiu i es declara mensualment (s’ha sol·licitat la inclusió en el registre de devolució mensual), la devolució s’efectuarà mes a mes.