Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú)

L´Agència Estatal d´Administració Tributària ha emès un avís en el seu web recordant que l´Adreça Electrònica Habilitada (DEH) deixarà de ser utilitzada, en favor de l´Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú), a partir del 4 d´abril.

El Reial decret 203/2021, de 30 de març, estableix en el seu article 42.5 que les notificacions dels emissors pertanyents a l´àmbit estatal es posaran a la disposició de l´interessat a través de l´Adreça Electrònica Habilitada única (d´ara endavant, DEHú).

En conseqüència, l´Agència Tributària ha començat a oferir les seves notificacions i comunicacions en la DEHú, si bé durant un temps es mantindrà simultàniament l´enviament de notificacions i comunicacions a la DEH, amb la finalitat de facilitar l´adaptació al nou sistema.

Es preveu que aquest període d´adaptació finalitzi el 4 d´abril de 2022, data en la qual les notificacions i comunicacions de l´Agència Tributària deixaran d´oferir-se en la DEH.

Què és l´Adreça Electrònica Habilitada única?

La DEHú permet als qui estiguin obligats a rebre notificacions per mitjans electrònics la posada a disposició, accés i compareixença a les notificacions i/o comunicacions emeses pels diferents organismes emissors de les administracions públiques, i reemplaça a l´actual Adreça Electrònica Habilitada (DEH).

En concret, des de la DEHú els usuaris poden:

• Gestionar notificacions pendents: accedir a les notificacions que es troben pendents, i realitzar el procés de compareixença.

• Gestionar notificacions ja realitzades: consultar aquelles notificacions ja comparegudes, els documents i annexos a les mateixes i els justificants de recepció.

• Accedir a comunicacions: llegir per primera vegada les comunicacions emeses i revisar aquelles ja llegides.

• Donar-se d´alta en el sistema Contacta, per a poder rebre avisos de la posada a la disposició de noves notificacions i/o comunicacions per correu electrònic.

Qui estan obligats a rebre i consultar notificacions per mitjans telemàtics?

• Les persones jurídiques.

• Les entitats sense personalitat jurídica.

• Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d´aquesta activitat professional. En tot cas, dins d´aquest col·lectiu s´entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

• Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l´Administració.

• Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d´empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada Administració.

• Contribuents inscrits en el Registre de Grans Empreses.

• Contribuents que tributin en el Règim de Consolidació Fiscal de l´Impost de societats.

• Contribuents que tributin en el Règim especial del Grup d´Entitats de l´IVA.

• Contribuents inscrits en el Registre de Devolució Mensual de l´IVA (REDEME).

Encara que no estan obligats a rebre notificacions electròniques, recomanem que les persones físiques que siguin empresaris o professionals (autònoms) sol·licitin el seu certificat digital per a gestionar aquestes comunicacions. D´aquesta manera, s´eviten problemes derivats d´absències prolongades en el domicili o incidències amb el servei de Correus.

Com s´accedeix?

Finalment, s´informa que la recepció de les notificacions en la DEHú es realitzarà a través del corresponent portal autenticant-se amb certificat electrònic o Cl@vepin.

Les notificacions de la AEAT continuaran estant disponibles per a comparèixer en la Seu electrònica de l´Agència Tributària i a través de Carpeta Ciutadana.

Què succeeix si una entitat obligada no accedeix a les seves notificacions electròniques?

La notificació i/o comunicació es dona per notificada en el moment en el qual aquesta es visualitza en la DEHú. Transcorreguts deu dies naturals des del seu enviament, sense haver accedit a aquestes, també s´entenen efectuades les notificacions. Per això, aconsellem que es consultin, amb regularitat amb la finalitat de no perdre els seus drets i evitar la imposició de possibles sancions.